Đổi mới công tác Dân vận trong tình hình mới góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; trong những năm vừa qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện Sông Lô được tiếp tục tăng cường và đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân. Nội dung công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn huyện

Công tác quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của huyện sau đại dịch Covid -19 được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Quyết định 394-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc…

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 10/9/2021 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Lãnh đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Thực hiện việc giao nhiệm vụ chỉ tiêu cho các cơ quan trong khối dân vận.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo: Chỉ đạo kiểm tra Quy chế dân chủ đối với 8 đơn vị; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU đối với 3 đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc tổ chức các Hội nghị đối thoại được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, đáp ứng được những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân nhân trên địa bàn huyện.

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng thực hiện. Các cấp chính quyền đã thể chế hóa  bằng việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận. Thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những vấn đề quan trọng, thiết thực, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước và Nhân dân; động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19.  Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, triển khai hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng. Phong trào đã thực sự đi vào đời sống xã hội, huy động được nhiều nguồn lực, với nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, phát huy hiệu quả và được nhân rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, công tác dân vận trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, như việc nắm bắt tình hình nhân dân; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện còn hạn chế. Thời gian tới, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các phương tiện thông tin trực tiếp tác động ngày càng đa dạng, đa chiều; các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt; hình dịch bệnh Covid vẫn diễn biến phức tạp… Phát huy truyền thống kết quả đã đạt được,  để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong tình hình mới góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân, dân vận và công tác dân vận. Tập trung quán triệt  Nghị quyết số 25-NQ/TW , Quyết định 23-QĐ/TW, Chỉ thị số 33/CT-TTg, Quyết định 394-QĐ/TU, Chỉ thị số 09-CT/HU gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác Dân vận.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải đi sâu, đi sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để đề xuất các giải pháp phù hợp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan cần thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; giải quyết những vấn đề mà người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các vấn đề phức tạp trên địa bàn.

Ba là, tăng cường phát huy hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; đẩy mạnh thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận, các cơ quan nhà nước phải gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân

Bốn là, tăng cường công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận ở từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, MTTQ và đoàn thể

Năm là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Sáu là, tăng cường công tác dân vận trong phòng chống dịch Covid-19, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền vận động, tạo sự hưởng ứng tích cực và đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Với trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trên, công tác dân vận trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh, góp phần giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trịnh Thị Bình - UV BTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Hệ thống văn bản

Tài liệu - Văn kiện

Thư viện Video

Khát vọng phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cổ vũ trận bóng đá Việt Nam - Malaysia
Khát vọng Vĩnh Phúc
Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục sứ mệnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp – Linh hoạt, sáng tạo
Vĩnh Phúc biến nguy thành cơ
Đường chúng ta đi
Vĩnh Phúc đứng ở Top đầu chỉ số PCI
NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÀM NÊN ĐẠI THẮNG 30-4
Sôi nổi các hoạt động chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Gia tăng trẻ nhập viên do mắc các bệnh hô hấp
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
Nhiều hoạt động hướng đến đẩy mạnh kích cầu du lịch
Nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (28/3/2021-03/4/2022)
Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác
Vĩnh Phúc cả hệ thống chính trị vào cuộc vì sức khỏe Nhân dân
Danh thắng Tây Thiên giá trị lịch sử và văn hóa
Những tấm gương của núi rừng Tây Bắc
Cách xác định các ca bệnh trong tình hình mới
Tây Thiên - Đến với Phật về với Mẫu
Độc đáo Lễ hội Tây Thiên
Khám phá hệ thống tượng Mẫu, danh thắng Tây Thiên
Đền Cô và những câu chuyện chưa kể
Về thăm Thiền viện Trúc lâm An Tâm
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Làng hát Văn trên đất mẫu Tây Thiên
Người Sán Dìu ở Tam Đảo - Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu
Mâm cơm dâng Mẫu của người Sán Dìu Vĩnh Phúc
Đến thăm Đền Dầu
Thăm Đền Sóc Sơn
Vãn cảnh Chùa Thông
Về thăm Đình Xuân Mẫu
Kiểm tra, giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng, dầu
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ Y TẾ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID- 19
Tăng cường quản lý thị trường xăng dầu và kis test xét nghiệm Covid-19
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (07/3/2022-13/3/2022)
Vĩnh Phúc linh hoạt chống dịch và tạo đà tăng trưởng
Vĩnh Phúc điều trị F0 tại nhà khi đã cơ bản bao phủ Vaccine
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19 an toàn và hiệu quả
Lưu ý khi mua và sử dụng test nhanh COVID-19
Những lưu ý khi xông hơi điều trị Covid 19
Phát huy hiệu quả tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
Chuyển biến từ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm
Đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà
Vĩnh Phúc linh hoạt giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới
Xử lý rác thải của bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà
Kịp thời cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà
Người dân chủ động tầm soát dịch tại nhà
Những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19
Hướng dẫn sử dụng thuốc cho F0 điều trị tại nhà
Hướng dẫn cơ bản khi bệnh nhân mắc Covid-19 (F0) thực hiện cách ly điều trị tại nhà
Để người mắc Covid-19 vững tâm điều trị tại nhà
Trạm y tế lưu động: Giảm áp lực điều trị tập trung, tách F0 tránh lây nhiễm diện rộng
Giám sát nghiêm ngặt việc cách ly, điều trị F0 tại nhà
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (7/02/2022-13/02/2022)
Vĩnh Phúc đổi mới nhiệm vụ then chốt
Vĩnh Phúc 72 mùa xuân
Dấu ấn Vĩnh Phúc 2021
Toàn văn bài phát biểu chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (17/01/2022-23/01/2022)
Vĩnh Phúc - hành trình đổi mới
Vĩnh Phúc - Điểm sáng phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội
Vĩnh Phúc đổi mới để đánh giá đúng cán bộ
Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân
Giáo dục Vĩnh Phúc vươn tầm cao mới
25 năm - Dấu ấn nông nghiệp Vĩnh Phúc
Vĩnh Tường trên chặng đường phát triển
Thành phố Phúc Yên - đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc
Hiệu quả từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Diện mạo nông thôn mới ở Bình Xuyên
Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trong trạng thái "bình thường mới"
Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Linh hoạt ứng phó khi F0 trong cộng đồng gia tăng
Tam Đảo chống dịch covid-19
Tăng độ bao phủ Vaccine phòng Covid-19
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Vươn lên sau vấp ngã
Vĩnh Phúc nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nền tảng, niềm tin và khát vọng
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại khai mạc Đại hội Đảng XIII
Tổng bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng