Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ huyện Yên Lạc

Sáu tháng đầu năm 2022, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn như giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh những tháng đầu năm. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đúng hướng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện, do đó các nhiệm vụ chính trị đã được thực hiện tốt và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Một góc Thị trấn Yên Lạc hôm nay

Với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt và tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 6.128,16 tỷ đồng, tăng 9,35%; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng nhẹ 874,7 tỷ đồng, đạt 57,7%, tăng 1,4%. Các mô hình sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tiếp tục phát triển đem lại hiệu quả như mô hình sản xuất cà rốt tại xã Đại Tự; dưa tại xã Văn Tiến; rau tại xã Liên Châu, Hồng Phương; dưa lưới trong nhà màng tại xã Hồng Châu... Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng ổn định 3.720,6 tỷ đồng, đạt 49,7%, tăng 13%; các ngành dịch vụ: 123,9 tỷ đồng, đạt 49%, tăng 5,9%. Công tác bồi thường GPMB được cấp ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; thực hiện GPMB xong diện tích 49,3ha/85,6ha, đạt 57,6% của một số dự án; tập trung triển khai giải phóng mặt bằng các dự án ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 278 tỷ đồng, đạt 62,6% dự toán; thu, chi ngân sách địa phương 670 tỷ đồng, đạt 57% dự toán. Tập trung chỉ đạo 2 xã Nguyệt Đức, Yên Đồng thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại 5 xã Đồng Cương, Văn Tiến, Bình Định, Đại Tự, Trung Kiên và 14 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, có 3 chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia với 6 sản phẩm. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; chính sách an sinh, xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đồng bộ, hiệu quả.

Sáu tháng cuối năm 2022, với khối lượng công việc lớn, nhận định không ít khó khăn; song trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đoàn kết thống nhất, nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quyết định số 529-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tập trung cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định và giải quyết có hiệu quả các “điểm nghẽn” trên các lĩnh vực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh ATTP, các ch­ương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chế độ chính sách, an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội trên các lĩnh vực nhất là công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn huyện để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới; chủ động củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý; thực hiện tốt chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Triển khai có hiệu quả nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Huyện ủy năm 2022 đảm bảo theo đúng kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022.

 Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; cần có cái nhìn đa chiều, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, đặc biệt phải biết lấy quyền lợi, lợi ích của hội viên, đoàn viên để thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên; tìm kiếm cơ chế hỗ trợ để hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình, địa phương vững mạnh.

Như vậy, cùng với những kết quả đã đạt được, với ý chí và tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Lạc cố gắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Bùi Mơ - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Lạc

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Hệ thống văn bản

Tài liệu - Văn kiện

Thư viện Video

Khát vọng phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cổ vũ trận bóng đá Việt Nam - Malaysia
Khát vọng Vĩnh Phúc
Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục sứ mệnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp – Linh hoạt, sáng tạo
Vĩnh Phúc biến nguy thành cơ
Đường chúng ta đi
Vĩnh Phúc đứng ở Top đầu chỉ số PCI
NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÀM NÊN ĐẠI THẮNG 30-4
Sôi nổi các hoạt động chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Gia tăng trẻ nhập viên do mắc các bệnh hô hấp
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
Nhiều hoạt động hướng đến đẩy mạnh kích cầu du lịch
Nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (28/3/2021-03/4/2022)
Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác
Vĩnh Phúc cả hệ thống chính trị vào cuộc vì sức khỏe Nhân dân
Danh thắng Tây Thiên giá trị lịch sử và văn hóa
Những tấm gương của núi rừng Tây Bắc
Cách xác định các ca bệnh trong tình hình mới
Tây Thiên - Đến với Phật về với Mẫu
Độc đáo Lễ hội Tây Thiên
Khám phá hệ thống tượng Mẫu, danh thắng Tây Thiên
Đền Cô và những câu chuyện chưa kể
Về thăm Thiền viện Trúc lâm An Tâm
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Làng hát Văn trên đất mẫu Tây Thiên
Người Sán Dìu ở Tam Đảo - Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu
Mâm cơm dâng Mẫu của người Sán Dìu Vĩnh Phúc
Đến thăm Đền Dầu
Thăm Đền Sóc Sơn
Vãn cảnh Chùa Thông
Về thăm Đình Xuân Mẫu
Kiểm tra, giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng, dầu
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ Y TẾ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID- 19
Tăng cường quản lý thị trường xăng dầu và kis test xét nghiệm Covid-19
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (07/3/2022-13/3/2022)
Vĩnh Phúc linh hoạt chống dịch và tạo đà tăng trưởng
Vĩnh Phúc điều trị F0 tại nhà khi đã cơ bản bao phủ Vaccine
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19 an toàn và hiệu quả
Lưu ý khi mua và sử dụng test nhanh COVID-19
Những lưu ý khi xông hơi điều trị Covid 19
Phát huy hiệu quả tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
Chuyển biến từ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm
Đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà
Vĩnh Phúc linh hoạt giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới
Xử lý rác thải của bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà
Kịp thời cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà
Người dân chủ động tầm soát dịch tại nhà
Những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19
Hướng dẫn sử dụng thuốc cho F0 điều trị tại nhà
Hướng dẫn cơ bản khi bệnh nhân mắc Covid-19 (F0) thực hiện cách ly điều trị tại nhà
Để người mắc Covid-19 vững tâm điều trị tại nhà
Trạm y tế lưu động: Giảm áp lực điều trị tập trung, tách F0 tránh lây nhiễm diện rộng
Giám sát nghiêm ngặt việc cách ly, điều trị F0 tại nhà
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (7/02/2022-13/02/2022)
Vĩnh Phúc đổi mới nhiệm vụ then chốt
Vĩnh Phúc 72 mùa xuân
Dấu ấn Vĩnh Phúc 2021
Toàn văn bài phát biểu chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (17/01/2022-23/01/2022)
Vĩnh Phúc - hành trình đổi mới
Vĩnh Phúc - Điểm sáng phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội
Vĩnh Phúc đổi mới để đánh giá đúng cán bộ
Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân
Giáo dục Vĩnh Phúc vươn tầm cao mới
25 năm - Dấu ấn nông nghiệp Vĩnh Phúc
Vĩnh Tường trên chặng đường phát triển
Thành phố Phúc Yên - đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc
Hiệu quả từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Diện mạo nông thôn mới ở Bình Xuyên
Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trong trạng thái "bình thường mới"
Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Linh hoạt ứng phó khi F0 trong cộng đồng gia tăng
Tam Đảo chống dịch covid-19
Tăng độ bao phủ Vaccine phòng Covid-19
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Vươn lên sau vấp ngã
Vĩnh Phúc nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nền tảng, niềm tin và khát vọng
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại khai mạc Đại hội Đảng XIII
Tổng bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng