Hoạt động báo chí góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Với vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận giải A cho các tác giả tại Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XI - 2022
Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng nội dung tuyên truyền trên báo chí với phương châm chủ động, kịp thời, chính xác, linh hoạt và hiệu quả. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng, tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước; các sự kiện trong tỉnh, trong nước, quốc tế nổi bật. Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban đánh giá tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền cho thời gian tới. Chủ động đổi mới trong việc cung cấp thông tin định hướng về các vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm; qua đó giúp các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên các báo thường trú bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội. Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp đưa tin thiếu khách quan, sai sự thật, gây tác động tiêu cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự của cá nhân; chống đối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây dư luận không tốt trong nhân dân.
Việc theo dõi, tổng hợp các vấn đề báo chí phản ánh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, gửi UBND tỉnh biết, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, làm rõ để thông tin cho báo chí theo quy định tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ. Từ năm 2021 đến giữa tháng 6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành gần 41 báo cáo tổng hợp với 136 vấn đề báo chí quan tâm phản ánh; đã nhận được 47 văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ 122 vấn đề báo chí phản ánh, góp phần vào giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm.
Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, trong thời gian qua các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động, linh hoạt tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với lượng thông tin phong phú, đa dạng. Nổi bật là đăng tải các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc tổ chức triển khai đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, trong các phong trào thi đua yêu nước; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế; các hoạt động hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; an sinh xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, ngày truyền thống của đất nước, của tỉnh và các cấp, các ngành… Qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng dư luận nhân dân theo chiều hướng tích cực; báo chí thực sự đã phát huy vai trò là cầu nối giúp “ý Đảng” gặp “lòng dân”.
Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa phương các báo, tạp chí Trung ương và ngành trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình của tỉnh, có nhiều tin, bài, ảnh, thông tin, tuyên truyền các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các báo, tạp chí Trung ương, ngành, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến với độc giả trong và ngoài nước.
Hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Kết quả có 1 tác phẩm của Báo Vĩnh Phúc đạt giải khuyến khích, đây là lần đầu tiên Vĩnh Phúc có tác phẩm tham dự đạt giải; đặc biệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là một trong 15 đơn vị xuất sắc của giải thưởng được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen.
Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm việc triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết; việc triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; tuyên truyền phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh;...
Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí; làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin báo chí, nhất là đối với các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí. Tích cực tham gia hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và tổ chức thành công giải báo chí của tỉnh hằng năm.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật Báo chí, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.
Đình Bảng

 

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Hệ thống văn bản

Tài liệu - Văn kiện

Thư viện Video

Khát vọng phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cổ vũ trận bóng đá Việt Nam - Malaysia
Khát vọng Vĩnh Phúc
Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục sứ mệnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp – Linh hoạt, sáng tạo
Vĩnh Phúc biến nguy thành cơ
Đường chúng ta đi
Vĩnh Phúc đứng ở Top đầu chỉ số PCI
NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÀM NÊN ĐẠI THẮNG 30-4
Sôi nổi các hoạt động chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Gia tăng trẻ nhập viên do mắc các bệnh hô hấp
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
Nhiều hoạt động hướng đến đẩy mạnh kích cầu du lịch
Nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (28/3/2021-03/4/2022)
Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác
Vĩnh Phúc cả hệ thống chính trị vào cuộc vì sức khỏe Nhân dân
Danh thắng Tây Thiên giá trị lịch sử và văn hóa
Những tấm gương của núi rừng Tây Bắc
Cách xác định các ca bệnh trong tình hình mới
Tây Thiên - Đến với Phật về với Mẫu
Độc đáo Lễ hội Tây Thiên
Khám phá hệ thống tượng Mẫu, danh thắng Tây Thiên
Đền Cô và những câu chuyện chưa kể
Về thăm Thiền viện Trúc lâm An Tâm
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Làng hát Văn trên đất mẫu Tây Thiên
Người Sán Dìu ở Tam Đảo - Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu
Mâm cơm dâng Mẫu của người Sán Dìu Vĩnh Phúc
Đến thăm Đền Dầu
Thăm Đền Sóc Sơn
Vãn cảnh Chùa Thông
Về thăm Đình Xuân Mẫu
Kiểm tra, giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng, dầu
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ Y TẾ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID- 19
Tăng cường quản lý thị trường xăng dầu và kis test xét nghiệm Covid-19
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (07/3/2022-13/3/2022)
Vĩnh Phúc linh hoạt chống dịch và tạo đà tăng trưởng
Vĩnh Phúc điều trị F0 tại nhà khi đã cơ bản bao phủ Vaccine
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19 an toàn và hiệu quả
Lưu ý khi mua và sử dụng test nhanh COVID-19
Những lưu ý khi xông hơi điều trị Covid 19
Phát huy hiệu quả tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
Chuyển biến từ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm
Đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà
Vĩnh Phúc linh hoạt giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới
Xử lý rác thải của bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà
Kịp thời cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà
Người dân chủ động tầm soát dịch tại nhà
Những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19
Hướng dẫn sử dụng thuốc cho F0 điều trị tại nhà
Hướng dẫn cơ bản khi bệnh nhân mắc Covid-19 (F0) thực hiện cách ly điều trị tại nhà
Để người mắc Covid-19 vững tâm điều trị tại nhà
Trạm y tế lưu động: Giảm áp lực điều trị tập trung, tách F0 tránh lây nhiễm diện rộng
Giám sát nghiêm ngặt việc cách ly, điều trị F0 tại nhà
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (7/02/2022-13/02/2022)
Vĩnh Phúc đổi mới nhiệm vụ then chốt
Vĩnh Phúc 72 mùa xuân
Dấu ấn Vĩnh Phúc 2021
Toàn văn bài phát biểu chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (17/01/2022-23/01/2022)
Vĩnh Phúc - hành trình đổi mới
Vĩnh Phúc - Điểm sáng phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội
Vĩnh Phúc đổi mới để đánh giá đúng cán bộ
Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân
Giáo dục Vĩnh Phúc vươn tầm cao mới
25 năm - Dấu ấn nông nghiệp Vĩnh Phúc
Vĩnh Tường trên chặng đường phát triển
Thành phố Phúc Yên - đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc
Hiệu quả từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Diện mạo nông thôn mới ở Bình Xuyên
Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trong trạng thái "bình thường mới"
Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Linh hoạt ứng phó khi F0 trong cộng đồng gia tăng
Tam Đảo chống dịch covid-19
Tăng độ bao phủ Vaccine phòng Covid-19
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Vươn lên sau vấp ngã
Vĩnh Phúc nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nền tảng, niềm tin và khát vọng
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại khai mạc Đại hội Đảng XIII
Tổng bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng